Xi ga cuba

Kiến thức nhà hàng » Tài liệu quản lý nhà hàng »
Mẫu bảng mô tả công việc bộ phận Nhân Viên Phục Vụ Bàn Nhà Hàng
16/06/2009


Bé phËn nhµ bµn

 

C¸c Trư­ëng ca

 

1.     NhiÖm vô cña Tr­ưëng ca (theo b¶ng c«ng viÖc vµ nhiÖm vô cña Trư­ëng ca)

C¸c QL bµn (chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp víi  c¸c Trư­ëng ca)

 

1.     ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ  thùc ®¬n ®å ¨n vµ ®å uèng: cã ®ñ vµ s¹ch, tr­ưíc 30 phót khi b¾t ®Çu ®ãn kh¸ch

2.     ChuÈn bÞ quyÓn ghi order (Ýt nhÊt mçi QL bµn 1 quyÓn)

3.     KiÓm tra víi bÕp xem cã mãn ®Æc biÖt trong ngµy vµ nh÷ng mãn kh«ng cã,hµng ngµy vµo buæi s¸ng lóc 10giê30

4.     ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc b¸n hµng

5.     Ph¶i ®¶m b¶o lÊy Order chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ

6.     Cã tr¸ch nhiÖm giíi thiÖu mãn ¨n cña nhµ hµng víi kh¸ch

7.     ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ phÇn phôc vô trong khu vùc bµn m×nh ®­îc giao

8.     Ph¶i ®¶m b¶o mãn ¨n vµ ®å uèng  ra ®óng bµn, ®óng ng­êi vµ kÞp thêi gian.

9.     ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ phÇn thanh to¸n víi kh¸ch trong khu vùc cña m×nh

 

Nh©n viªn ch¹y bµn (chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp víi c¸c QL bµn, Tr­ưëng ca vµ qu¶n lý) Më cöa hµng

 

1.     Tu©n thñ mäi sù ph©n c«ng c«ng viÖc cña QL bµn, Trư­ëng ca, )

2.     Lµm vÖ sinh trªn mÆt bµn, ghÕ.

3.     Lau vµ chuÈn bÞ ®å sø, g¹t tµn, khay phôc vô

4.     ChuÈn bÞ vµ ®¸nh bãng ®å inox, thñy tinh

5.     KiÓm tra t¨m, tiªu, muèi,ly cèc ë bµn ¨n.

6.     ChÞu tr¸ch nhiÖm bµy bµn ¨n theo chØ dÉn cña QL bµn

7.     ChÞu tr¸ch nhiÖm ®­a mãn ¨n, uèng ra bµn cña kh¸ch an toµn, chÝnh x¸c

8.     ChÞu tr¸ch nhiÖm thu b¸t ®Üa bÈn ra khu vùc ®· ®­îc chØ ®Þnh, khi kh¸ch ®· ¨n hÕt mãn

9.     Lu«n tØnh t¸o,vµ t­¬i c­êi, quan s¸t,vµ quan t©m  khi phôc vô kh¸ch


§ãng cöa hµng

1.     KiÓm l¹i ®å dïng phôc vô

2.     Lau bµn, ghÕ

3.     ChuÈn bÞ ®å dïng cho ca sau


.
(Theo hieuchef)

Trở lại trang trước